РИОСВ – Враца провери сигнал за остра задушлива миризма в село Царевец

           Експерти на РИОСВ – Враца провериха сигнал, подаден на дежурен телефон на инспекцията, за остра задушлива миризма в село Царевец  в община Мездра.

При проверката е установено, че източник на миризмата е хранилището за суровините на инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия от биогаз (птичи тор, оборски тор, растителни силаж и утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води). Собственост е на „Малиновец Енерджи“ ООД и „Царевец Енерджи“ ООД - София.

Дадени са предписания за покриване с трайни материали на хранилището и приемната шахта, в която се миксират постъпващите суровини за производството на биогаз.

РИОСВ-Враца ще извърши последващ контрол на дадените предписания.