РИОСВ – Враца проведе работна среща по прилагането на екологичното законодателство

      В Информационния център на РИОСВ – Враца се проведе работна среща с главните архитекти на общините от Врачанска област, експерти от общинските администрации и РДНСК – Враца, по прилагане на екологичното законодателство.

Разгледани бяха Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС – 2016) и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО – 2016), ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС – в 2015) и основните изисквания, съгласно екологичното законодателство, които трябва да бъдат изпълнени при последващото одобряване на инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП), на етап издаване на Разрешение за строеж и на етап Държавни приемателни комисии.

Срещата откри директорът на РИОСВ – Враца  инж. Цветинка Нейкова, която участва и в обсъждането на актуални въпроси за практическото прилагане на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за  устройство на територията.

 

За улесняване на работата между институциите, инспекцията пое ангажимент за писмено уведомяване на архитектите на общините за влизане в сила на административните актове, издадени от РИОСВ – Враца.