РИОСВ - Враца проведе фотолов с ученици по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”

На 14.11.2012 г. /сряда/, от 12 часа РИОСВ - Враца проведе фотолов за ученици - любители на фотографията и природата. В местността “Манастирски дол” на територията на резерват „Врачански карст” децата с фотоапарати опитваха да уловят магията на природата. 13 ученици от 5-ти до 8-ми клас на СОУ „Христо Ботев” и 6 ученици представители на Студио дигитален свят към ЕГ „Йоан Екзарх” във Враца, взеха участие в мероприятието. Въпреки дъждовното време, участниците направиха преход в резервата, наблюдавайки редки и защитени видове растения и животни, които представляват най-голям интерес за новото поколение ловци – тези с фотоапарати. РИОСВ – Враца подсигури храна, транспорт и водачи за прехода в резервата. Направените фотографии предстои да бъдат представени на изложба, организирана от  РИОСВ – Враца и наградени най-сполучливите от тях.

Провеждането на фотолова е част от дейностите на РИОСВ – Враца, предвидени по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, чиито бенефициент е инспекцията.

Проектът е по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати", одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ.

Сумата на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 352 900.00лв., като финансирането е от Европейски фонд за регионално развитие е на стойност 299 965.00 лв. и национално съфинансиране - 52 935.00 лв.