РИОСВ-Враца предприе мерки за пожарна безопасност в резерват „Врачански карст”

Във връзка с пожароопасния сезон (1 април - 31 октомври 2017 г.) и в изпълнение на Заповед №РД-131/20.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ - Враца разработи годишен оперативен план за противопожарна дейност.

Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, пасища и др. често прераства в пожари, които освен материални щети нанасят щети и на биологичното разнообразие, което е недопустимо. С цел предотвратяване на възникването и бързото разпространение на пожари в защитените територии - изключителна държавна собственост, съвместно с кметствата на населените места, граничещи с резерват „Врачански карст” са формирани групи за гасене от местни доброволци.

От страна на инспекцията ще се предприемат мерки за засилване на превантивния контрол върху посетителите и дейността на собствениците и ползвателите на обекти в защитените територии. Ще бъдат прилагани и административно-наказателната отговорност на физическите и юридическите лица причинили пожари.