РИОСВ – Враца предостави на Регионалната библиотека в град Враца „Червена книга на Република България”

          Директорът на РИОСВ – Враца, инж. Цветинка Нейкова, подари последното издание на Червената книга на Р България (2015) на Регионална библиотека „Христо Ботев“.
          “Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. Печатното издание е в три тома – “Растения и гъби”, “Животни” и “Природни местообитания” на български и английски език, придружено от електронна версия на български език.
          България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание на книгата степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приетите Критерии на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ за оценка на природозащитния статус на таксоните, което прави изданието съобразено със световните стандарти за природозащита. Върху изданието работиха от 2002г. до сега над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет,неправителствени организации и дружества. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания.