РИОСВ – Враца организира посещение на водопад с ученици

          Ученици с интереси в областта на екологията, от градовете Оряхово и София участваха в организираното от РИОСВ - Враца посещение на водопад в резерват "Врачански карст". По пътя към водопада те научиха интересни факти за резервата и успяха на видят на място някои защитени видове растения и животни. Участниците в похода получиха енциклопедии, атласи и справочници за процесите в природата и нейните обитатели.
          Посещението на водопада е част от дейностите по работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

Пресцентър Враца
13.07.2015г.
снимки