РИОСВ – Враца откри изложба с рисунки на ученици в Читалище “Развитие”

Днес 12.12.2012г. от 12 часа беше открита изложба с рисунки на ученици от проведен пленер в резерват “Врачански карст”, която е част от дейностите на РИОСВ – Враца по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати". С реализирането на посочената дейност се очаква да бъде постигната основната цел на проекта - опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст".

 Изложбата е отворена за посещение от жителите и гостите на гр.Враца. Във фоайето на Читалище “Развитие” са представени творбите на ученици от 6-ти и 7-ми клас на ОУ „Васил Левски” и от 12-ти клас на СОУ „Отец Паисий” във Враца, опитали се да пресъздадат на хартия магията на резерват „Врачански карст”. Рисунките са от проведен пленер по рано през годината в местността “Манастирски дол” в резерват “Врачански карст”. Авторите на рисунките и гостите получиха картички с детските творби, отпечатани от РИОСВ – Враца и бяха почерпени със сладкиши  и бонбони.

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв..

Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.

Национално съфинансиране: 52 935.00лв.

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води – Враца