РИОСВ – Враца награди победителя в конкурса “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””

          На официална церемония, директорът на РИОСВ – Враца инж. Цветинка Нейкова обяви победителя в конкурса за “Най-чисто населено място, граничещо с резерват “Врачански карст””. Наградата – бензинова косачка и две камери за видеонаблюдение беше връчена на кмета на село Згориград Асен Петров. Награждаването се проведе на 4 юли (четвъртък) от 14 часа в информационния център на РИОСВ –Враца. Тази година за първи път беше връчена и поощрителна награда на пълномощника на кв. “Бистрец” в град Враца г-жа Катрин Поповска, за положените усилия през последните години за подобряване чистотата на квартала. На събитието бяха поканени да присъстват кметовете на селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец, които участваха в надпреварата.
          По-рано през годината, комисия от експерти от РИОСВ - Враца в областта на управлението на отпадъците, защитени зони от мрежата “Натура 2000” и биологичното разнообразие обходиха селата Паволче, Челопек, Бели Извор, Лютаджик, Згориград и квартал Бистрец и оцениха тяхното състояние по предварително зададени критерии:
          1. Състояние на входно-изходните пътни артерии.
          2. Осъществен целогодишен контрол от страна на кметовете по отношение правилното третиране на битовите отпадъци в населените места.
          3. Поддържане на чистотата в населените места.
          4. Работа с жителите на населените места по отношение чистотата и въвеждане на разделното събиране на отпадъци - пластмаси, хартия, стъкло.
          5. Състояние на закритите сметища.
          6. Формиране на положително отношение и познания в местните общности за отговорно поведение и ангажираност в опазване на биологичното разнообразие и защитените територии.
          7. Запознаване на местното население с режимите и ограниченията в резерват “Врачански карст”.

           Конкурсът се провежда в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.
       

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РИОСВ – Враца и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

снимки