РИОСВ – Враца награди победителите в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”

                Директорът на РИОСВ – Враца инж.Нели Вачева награди победителите в конкурса за най-добра снимка от резерват “Врачански карст”.

Конкурсът стартира през миналата година по повод 30 години от обявяването на резерват “Врачански карст”. Участие в него взеха 11 автора с 34 фотографии. Снимките бяха оценявани по строги критерии, основните от които са съответствие с темата, техническо изпълнение и художествена стойност.

Целта на конкурса е популяризиране на резерват “Врачански карст” и организирането му е част от дейностите за работа с деца, провеждани в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013“.

 Наградени бяха Вяра Ангелова Игнатова, ученичка от 11-г клас на ПМГ “Акад. Иван Ценов”, Робърт Николчев, ученик от 12-в клас на СОУ “Христо Ботев” и Виктория Пандурска на 24 години от гр. Враца. Те получиха таблети, дигитални фоторамки и колонки. На всички участници бяха подарени фоторамки .

Всички творби са изложени за посетителите на Информационния център в сградата на РИОСВ – Враца и публикувани на интернет страницата на инспекцията riosv.vracakarst.com