РИОСВ – Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”

               РИОСВ - Враца награди авторите на най-добрите фотографии от резерват “Врачански карст”. Алекс Георгиев, Кати Тихомирова и Ани Павлова от ЕГ„Йоан Екзарх” и Михаела Милчева, Геновева Тодорова и Светли Илиев от СОУ „Христо Ботев” получиха своите награди на официалното откриване на изложбата по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”. Снимките са от проведен “фотолов” по рано през годината, на територията на резерват “Врачански карст”. Изложбата е организирана в информационния център на инспекцията.

Награждаването и провеждането на изложбата е част от дейностите на РИОСВ – Враца по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ - гр. Враца”, финансиран по Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г." по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" . С реализирането на посочената дейност очакваме да се постигне основната цел на проекта - опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст".

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 352 900.00лв..

Европейски фонд за регионално развитие: 299 965.00лв.

Национално съфинансиране: 52 935.00лв.

Име на бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води – Враца

 

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com