РИОСВ – ВРАЦА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕН СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА РЕКА СКЪТ В РАЙОНА НА СЕЛО МАЛО ПЕЩЕНЕ

Във връзка със сигнал, постъпил по електронна поща в РИОСВ-Враца (Вх. № В-1888/10.10.2011г.) в 1400 ч. на 10.10.2011г., за замърсяване на река Скът в района на село Мало Пещене, общ. Враца, бе извършена незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ-Враца, БДУВДР-Плевен и АРЛ-Враца.
Сигналът е подаден от г-н Милен Стоянов, който живее в гр. София и е получил информацията за замърсяване на реката от родителите си. По тяхна информация на 09.10.2011г. към 1730 часа водите на река Скът са били мътни и побелели след което отново са се избистрили. На 10.10.2011г. към 1300 часа реката отново е била видимо замърсена.
В момента на проверката вследствие на падналите през последните дни дъждове реката е бързо течаща и леко мътна, но без видими следи от побеляване.
Взета е водна проба за анализ от АРЛ-Враца от река Скът при моста на село Мало Пещене. Измерените на място показатели отговарят на нормите за ІІ-ра категория водоприемник, какъвто е реката в този участък: рН-7,28; разтворен кислород-7,15mgO2/dm3; наситеност с кислород- 71,5%; електропроводимост-643µs/sm3.
Предвид на това, че подателя на сигнала счита, че евентуалното замърсяване може да е предизвикано от извършващите се проучвателно сондажни дейности в землището на село Голямо Пещене, намиращо се на около 5 км нагоре по течението на реката, е извършена проверка на “Дайрект Петролиум България” ЕООД. Дейността на фирмата е обект на проверка от страна на РИОСВ-Враца и на 30.09.2011г. от наша страна е извършена контролна проверка. Фирмата извършва сондажни дейности по проучване въз основа на Разрешение на МС №63/10.02.2000г., Допълнително споразумение №12/17.11.2010г. За нуждите на сондажа се използва вода (само за допълване) от река Скът, намираща се на около 2 км. от обекта. Отпадъчната вода формирана от сондажната дейност постъпва в бетонов утаител и след избистряне се включва в оборотен цикъл. Формираният шлам се изгребва и се депонира в специално изграден земен утаител на площадката. От извършения оглед се констатира, че земния утаител има свободен обем и количеството на шлама се е увеличило в сравнение с предишната проверка.
Извършен е оглед на реката в района на село Голямо Пещене и не се констатираха видими следи от замърсяване на реката и бреговете.


11.10.2011 г.