РИОСВ – Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на влажните зони

          Световният ден на влажните зони беше отбелязан с инициатива осъществена от РИОСВ – Враца и детския отдел на Регионалната библиотеката „Христо Ботев“. Експерти от инспекцията запознаха членовете на екоклуба към СУ "Васил Кънчов"с ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на зоните при защита от подобни природни бедствия. Децата се запознаха и с видовете водолюбиви птици включени в Червената книга. Учениците рисуваха влажни зони и техни обитатели и се включиха в забавните екоигри.

 

На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. България е една от първите страни, подписала конвенцията и към момента на територията на страната има обявени 11 зони, с обща площ 35 487.2 хектара.

                      

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.