РИОСВ дари на елитни врачански училища Червената книга

          Директорът на РИОСВ – Враца, инж. Цветинка Нейкова подари последното издание на Червената книга на Р България (2015) на две от елитните училища в града – СОУ „Христо Ботев” и ПМГ „Акад. Иван Ценов”, в които има паралелки със засилено изучаване на биология.  Учениците приеха с радост ценния подарък.


          „Червена книга на Република България” е съвместно издание на Българската академия на науките и Министерството на околната среда и водите. Печатното издание в три тома – „Растения и гъби”, „Животни” и „Природни местообитания” на български и английски език е придружено от електронна версия на български език.


          България е шестата държава в света, събрала в Червена книга застрашените от изчезване растения и животни. В новото издание на книгата степента на застрашеност на видовете е определена съгласно международно приетите критерии на Международния съюз за защита на природата (IUCN) за оценка на природозащитния статус на таксоните, което прави изданието съобразено със световните стандарти за природозащита.

          Върху екоенциклопедията, от 2002 г. до отпечатването й, са работили над 200 учени, специалисти и природозащитници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН, Националния природонаучен музей при БАН, Софийския, Пловдивския и Лесотехническия университет, неправителствени организации и дружества. Представени са 808 вида застрашени растения и гъби, 287 застрашени животни и 166 природни местообитания.