• Съобщение за издадено Решение № ВР-2-П/2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Стопанска сграда за отглеждане на животни”, в поземлен имот № 502.1156, кв.68, ул. „Васил Петлешков” № 2, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, с възложител: Б. М. Х., гр. Оряхово, обл. Враца.   /23.04.2018г./

  • Съобщение за Решение № ВР-1-П/2018г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на Административното производство по процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, съвместена с процедурата по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, по внесено от «Лакта Крис» ООД уведомление за инвестиционно предложение за «Цех за млекопреработка», в УПИ VІІІ-398 и ІХ-396, кв.20, в с.Габаре, общ.Бяла Слатина, обл.Враца, с вх. № В-3256 от 16.12.2015г. на РИОСВ-Враца.       /15.02.2018г./

  • Съобщение за издадено Решение № ВР-2-П/2017г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС”, в имот № 020022, м.„Селището“, земл. на с. Люти брод, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: ЕТ “Надя – Валентин Вутов”, с. Люти брод.  /19.09.2017г./

  • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2017г. за прекратяване на процедурата по ЗООС за инвестиционно предложение: „Автопарк”, в поземлен имот с идентификатор №12259.675.27, м. ”Занкиното”, земл. на гр. Враца, общ.Враца, обл.Враца, с възложител: С. Я. М., гр.Враца /25.08.2017г./
  • Съобщение за издадено Решение № ВР-3-П/2016г. за инвестиционно предложение за ,,Изграждане на МВЕЦ "ОГОСТА 5" на р. Огоста - руслов тип, земл. на с. Хайредин и земл. на с. Манастирище, общ. Хайредин”, с възложител: „Хидроенергопроект” ООД, гр. София
  • Съобщение за Решение № ВР-2-П/2016г. на Директора на РИОСВ-Враца за прекратяване на процедурата по административно производство по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, по внесено от «МИТ- СЕКЮРИТИ-85» ЕООД уведомление за инвестиционно предложение за «Реконструкция и модернизация на съществуваща кравеферма и изграждане на нови сгради за отглеждане на 120 крави и телета за производство на месо», в ПИ № 400011 и ПИ № 400013, местност «Под село», землище на с.Камено поле, общ. Роман, обл. Враца, с вх. № В-2236 от 26.08.2015г. на РИОСВ-Враца.    /26.09.2016г./
  • Съобщение за издадено Решение № ВР-1-П/2016г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение:  „Добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „ИРМА”, в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, общ. Мездра, обл. Враца, с възложител: „КОНСТРУКТИНГ” ООД, гр. София, обл. София град.

  • Съобщение за издадено Решение № ВР-6-П/2015г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за депониране на строителни отпадъци в старото корито на р. Скът, от пресечната ул. „Райна Княгиня“ по протежението на ул. „Страхил Войвода“ в посока каменния мост и в поземлени имоти с № 000166, № 000169 и № 000170“, находящи се в гр. Бяла Слатина, с възложител Община Бяла Слатина.
  • Съобщение за издадено Решение №ВР-4-П/2015 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на  оценка  на  въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на водоем за рибовъдство, находящ се в имот №000346 в земл. на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител ТП“Държавно горско стопанство“ - Мездра.
  • Съобщение за издадено Решение № ВР-5-П/2015г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Враца за прекратяване на производство по реда на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, за инвестиционно предложение за „Развъждане на риба в язовир “Желязковец”, землище с. Баница, общ. Враца, обл. Враца”, с възложител ЕТ „Свраковски-46-Цветан Коцов”, гр. Враца.

Downloads

Обява за Решение №ВР-3-П/2015 г. от 17.08.2015 г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-3-П/2015 г. от 17.08.2015 г.
размер: 18 KB
Обява за Решение №ВР-2-П/2015 г. от 14.07.2015 г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-2-П/2015 г. от 14.07.2015 г.
размер: 1399 KB
Обява за Решение № ВР-1-П/2015г. от 21.05.2015г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-1-П/2015г. от 21.05.2015г.
размер: 91 KB
Обява за Решение№ ВР-31-П/2013г. от 16.12.2014г.
размер: 77 KB
Решение№ ВР-31-П/2013г. от 16.12.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2014г. от 06.11.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2014г. от 06.11.2014г.
размер: 700 KB
Обява за Решение № ВР-28-П/2014г. от 24.10.2014г.
размер: 107 KB
Решение № ВР-28-П/2014г. от 24.10.2014г.
размер: 875 KB
Обява за Решение №ВР-27-П/2014г. от 16.10.2014г.
размер: 78 KB
Решение №ВР-27-П/2014г. от 16.10.2014г.
размер: 1451 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2014г. от 27.08.2014г.
размер: 81 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2014г. от 27.08.2014г.
размер: 982 KB
Обява за решение № ВР-25-П/2014г. от 11.08.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-25-П/2014г. от 11.08.2014г.
размер: 394 KB
Обява за решение № ВР-24-П/2014г. от 08.08.2014г.
размер: 109 KB
Решение № ВР-24-П/2014г. от 08.08.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-23-П/2014г. от 23.07.2014г .
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-23-П/2014г. от 23.07.2014г .
размер: 714 KB
Обява за Решение №ВР-22-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 78 KB
Решение №ВР-22-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 1039 KB
Обява за Решение №ВР-21-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 77 KB
Решение №ВР-21-П/2014г. от 16.07.2014г.
размер: 1160 KB
Обява за Решение № ВР-20-П/2014г. от 27.06.2014г.
размер: 109 KB
Решение № ВР-20-П/2014г. от 27.06.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-19-П/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-19-П/2014г. от 12.06.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-18-П/2014г. от 09.06.2014г.
размер: 78 KB
Решение № ВР-18-П/2014г. от 09.06.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение№ ВР-17-П/2014г. от 31.05.2014г.
размер: 78 KB
Решение№ ВР-17-П/2014г. от 31.05.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение№ ВР-16-П/2014г. от 29.04.2014г.
размер: 78 KB
Решение№ ВР-16-П/2014г. от 29.04.2014г.
размер: 394 KB
Обява за на 28.03.2014г. Решение № ВР-15-П/2014г.
размер: 108 KB
Решение № ВР-15-П/2014г. на 28.03.2014г.
размер: 1436 KB
Обява за на 28.03.2014г. Решение № ВР-14-П/2014г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-14-П/2014г. на 28.03.2014г.
размер: 601 KB
Обява за Решение № ВР-13-П/2014г. на 27.03.2014г.
размер: 109 KB
Решение № ВР-13-П/2014г. на 27.03.2014г.
размер: 1392 KB
Обява за Решение № ВР-12-П/2014г.
размер: 108 KB
Решение № ВР-12-П/2014г.
размер: 1218 KB
Обява за Решение № ВР-11-П/2014г. на 21.03.2014г.
размер: 106 KB
Решение № ВР-11-П/2014г. на 21.03.2014г.
размер: 678 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2014г. от 10.03.2014г .
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2014г. от 10.03.2014г .
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-9-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2014г. от 28.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-7-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-7-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-6-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-6-П/2014г. от 26.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-5-П/2014г. от 19.02.2014г .
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-5-П/2014г. от 19.02.2014г .
размер: 401 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-4-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-3-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-3-П/2014г. от 13.02.2014г.
размер: 394 KB
Обява за Решение № ВР-2-П/2014г. от 27.01.2014г .
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-2-П/2014г. от 27.01.2014г .
размер: 394 KB
Обява Решение № ВР-1-П/2014г. от 07.01.2014г.
размер: 77 KB
Решение № ВР-1-П/2014г. от 07.01.2014г.
размер: 447 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-60-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-60-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 32 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-59-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-59-П/2013г. от 18.12.2013г.
размер: 30 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-58-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-58-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 31 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-57-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-57-П/2013г. от 17.12.2013г.
размер: 33 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-56-П/2013г. от 13.12.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-56-П/2013г. от 13.12.2013г.
размер: 1072 KB
Обява за Решение №ВР-55-П/2013г. от 03.12.2013г.
размер: 74 KB
Решение №ВР-55-П/2013г. от 03.12.2013г.
размер: 764 KB
Обява за РЕШЕНИЕ №ВР-54-П/2013г. от 26.11.2013г.
размер: 69 KB
РЕШЕНИЕ №ВР-54-П/2013г. от 26.11.2013г.
размер: 18 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-53-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-53-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 27 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-52-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-52-П/2013г. от 25.11.2013г.
размер: 28 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-51-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-51-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 29 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-50-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-50-П/2013г. от 21.11.2013г.
размер: 29 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-49-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-49-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 41 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-48-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-48-П/2013г. от 14.11.2013г.
размер: 43 KB
Обява за Решение № ВР-47-П/2013г. от 04.11.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-47-П/2013г. от 04.11.2013г.
размер: 235 KB
Обява за Решение № ВР-46-П/2013г. от 30.10.2013г .
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-46-П/2013г. от 30.10.2013г .
размер: 314 KB
Обява за Решение № ВР-45-П/2013г. от 29.10.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-45-П/2013г. от 29.10.2013г.
размер: 353 KB
Обява за Решение № ВР-44-П/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-44-П/2013г. от 21.10.2013г.
размер: 320 KB
Обява за Решение № ВР-43-П/2013г. от 18.10.2013г.
размер: 74 KB
Решение № ВР-43-П/2013г. от 18.10.2013г.
размер: 311 KB
Обява за Решение № ВР-42-П/2013г. от 17.10.2013г.
размер: 73 KB
Решение № ВР-42-П/2013г. от 17.10.2013г.
размер: 390 KB
Обява за Решение № ВР-41-П/2013г. от 08.10.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-41-П/2013г. от 08.10.2013г.
размер: 202 KB
Обява за Решение № ВР-40-П/2013г. от 04.10.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-40-П/2013г. от 04.10.2013г.
размер: 210 KB
Обява за Решение № ВР-39-П/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 73 KB
Решение № ВР-39-П/2013г. от 30.09.2013г.
размер: 322 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-38-П/2013г. от 16.09.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-38-П/2013г. от 16.09.2013г.
размер: 985 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-37-П/2013г. от 13.09.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-37-П/2013г. от 13.09.2013г.
размер: 909 KB
Обява за Решение № ВР-36-П/2013г. от 20.08.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-36-П/2013г. от 20.08.2013г.
размер: 489 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-35-П/2013г. от 30.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-35-П/2013г. от 30.07.2013г.
размер: 1633 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-34-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-34-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 1526 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-33-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-33-П/2013г. от 26.07.2013г.
размер: 1637 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-32-П/2013г. от 24.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-32-П/2013г. от 24.07.2013г.
размер: 1603 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-31-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-31-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 1641 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 106 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-30-П/2013г. от 22.07.2013г.
размер: 1580 KB
Обява за Решение № ВР-29-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-29-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 200 KB
Обява за Решение № ВР-28-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-28-П/2013г. от 10.07.2013г.
размер: 221 KB
Обява за Решение № ВР-27-П/2013г. от 21.06.2013г.
размер: 73 KB
Решение № ВР-27-П/2013г. от 21.06.2013г.
размер: 149 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2013г. от 14.06.2013г .
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-26-П/2013г. от 14.06.2013г .
размер: 206 KB
Обява за Решение № ВР-25-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-25-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 217 KB
Обява за Решение № ВР-24-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-24-П/2013г. от 11.06.2013г.
размер: 189 KB
Обява за Решение № ВР-23-П/2013г. от 07.06.2013г.
размер: 73 KB
Решение№ ВР-23-П/2013г. от 07.06.2013г.
размер: 171 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-22-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-22-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 222 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-21-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-21-П/2013г. от 05.06.2013г.
размер: 231 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-20-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-20-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 657 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-19-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-19-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 246 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-18-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-18-П/2013г. от 03.06.2013г.
размер: 210 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-17-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 108 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-17-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 1072 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-16-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 108 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-16-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 1150 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-15-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-15-П/2013г. от 28.05.2013г.
размер: 1137 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-14-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-14-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 181 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-13-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-13-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 215 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-12-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-12-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 216 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-11-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-11-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 245 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-10-П/2013г. от 10.05.2013г.
размер: 215 KB
Обява за Решение № ВР-9-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-9-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 288 KB
Обява за Решение № ВР-8-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-8-П/2013г. от 29.04.2013г.
размер: 269 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-7-П/2013г. от 23.04.2013г.
размер: 2807 KB
Обява за РЕШЕНИЕ № ВР-7-П/2013г. от 23.04.2013г.
размер: 80 KB
Обява за Решение № ВР-6-П/2013 г. от 19.04.2013 г.
размер: 101 KB
Решение № ВР-6-П/2013 г. от 19.04.2013 г.
размер: 202 KB
Обява за Решение № ВР-5-П/2013г. от 11.04.2013г.
размер: 75 KB
Решение№ ВР-5-П/2013г. от 11.04.2013г.
размер: 406 KB
Обява за Решение № ВР-4-П/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-4-П/2013г. от 10.04.2013г.
размер: 206 KB
Обява за Решение № ВР-3-П/2013г. от 27.03.2013г .
размер: 103 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-3-П/2013г. от 27.03.2013г .
размер: 247 KB
Обява за Решение № ВР-2-П/2013 г. от 27.02.2013 г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-2-П/2013 г. от 27.02.2013 г.
размер: 138 KB
Обява за Решение № ВР-1-П/2013 г. от 15.02.2013 г.
размер: 105 KB
Решение № ВР-1-П/2013 г. от 15.02.2013 г.
размер: 242 KB
Обява за Решение № ВР-03-П/2012г. от 28.12.2012г.
размер: 104 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-03-П/2012г. от 28.12.2012г.
размер: 420 KB
Обява за Решение ВР-02-П/2012 от 12.12.2012 .
размер: 110 KB
РЕШЕНИЕ № ВР-02-П/2012 от 12.12.2012 .
размер: 49 KB