РД на „ВТОРИ ЮНИ” АД, № 05-РД-125-00 от 03.07.2014г.