РД на „ТРИУМФ” ЕООД, № 05-РД-106-01 от 23.04.2013г.