РД на „ТРИУМФ” ЕООД, № 05-РД-106-00 от 18.01.2013г.