РД на на „Вария” ООД № 05-РД-93-00 от 15.10.2012г.