РД на „ЛМ - 21” ЕООД, № 05-РД-114-00 от 04.03.2013г.