РД на „ЕЛФЕСТ” ЕООД, № 05-РД-113-01 от 27.05.2013г.