РД на „Екотайър” ООД № 05-ДО-91-00 от 25.09.2012г.