РД на „Екобулсорт” ЕАД, № 05-РД-109-00 от 25.01.2013г.