ПРОВЕРКА В РАЙОНА НА РУДНИК „ПЛАКАЛНИЦА”

         Във връзка с постъпило запитване от общински съветник към Общински съвет – Враца относно: “извършване на дейности по добив и извозване на отпадъци от дейността на рудник „Плакалница” в землището на с. Згориград, общ.Враца на 15.03.2013г. бе извършена съвместна проверка в района на рудник „Плакалница” от представители на община Враца и експерти от РИОСВ – Враца.
Рудник „Плакалница” е с преустановена дейност от 01.07.1997г. В изпълнение на изготвения проект за закриване сградите и техническите съоръжения са разрушени и разчистени. В долния край на рудничния табан е изградена подпорната стена за укрепване на табана в района на преминаване на р.Гладна и ограничаването на ерозионните процеси в долната му част.
        В момента на проверката се установи, че на територията на табана е разположена тежкотоварна техника (багер и камион) собственост на фирма „Екоинмат” АД, с цел изземане на депонираните минни отпадъци от дейността на рудник „Плакалница” и използването им за строителни цели.
        На комисията беше представено Постановление за възлагане на обособена част от „Елисейна” ЕАД в несъстоятелност (сгради, пътища и скални насипища разположени в имоти към рудник „Плакалница” и обогатителна фабрика „Мир”) на фирма „Екоседиментс” ООД, гр. София. Не бяха представени документи доказващи правата за ползване на минните отпадъци от фирма „Екоинмат” АД, гр. София, за което на фирмата е дадено предписание. Временно е спряна дейността по изземване на отпадъка до представяне на необходимите документи.

Пресцентър на РИОСВ-Враца
20.03.2013 г.