Проверка по сигнал за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор

Във връзка със сигнал, подаден от Кмета на с. Бели Извор в РИОСВ-Враца в 9,05ч. на 17.10.2013г., за замърсяване на река Въртешница в района на с. Бели Извор, експерти на инспекцията и Регионална лаборатория-Враца извършиха незабавна проверка и пробонабиране.

В момента на проверката се констатира, че реката в района на с. Бели Извор е видимо мътна с тъмносив цвят. Не се констатира наличие на умряла риба. От РЛ-Враца е взета водна проба за анализ от водите на река Въртешница при моста на с. Бели Извор. Измерените на място показатели: рН-7,67; електропроводимост-366 µs/cm; разтворен кислород-2,79 mg/dm3.

Извършен е оглед на мястото на вливане на река Дъбника в река Въртешница, при който се констатира, че водите на река Въртешница преди вливане на река Дъбника са видимо мътни с кафеникав цвят, което се дължи най-вероятно на падналите предишната вечер и през нощта валежи. Река Дъбника е видимо мътна с тъмносив цвят.

Във връзка с гореизложеното е извършена проверка на градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/-Враца, която зауства пречистените отпадъчни води на гр. Враца в река Дъбника, съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект № 13140060/11.06.2008г., издадено от Директора на БДУВДР-Плевен в полза на “ВиК” ООД, гр. Враца.

В момента на проверката на пречиствателната станция наличните пречиствателни съоръжения /груба и фина решетки, пясъкозадържатели, биобасейни и вторични утаители/ работят в нормален технологичен режим. Взети са водни проби за анализ от РЛ-Враца от пунктовете за мониторинг, съгласно горецитираното разрешително.

Предстои извършване на лабораторни анализи на взетите водни проби от ГПСОВ и от река Въртешница.

 

17.10.2013 г.