ПРОВЕРКА НА РЕКА ЛЕВА ПО СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ

Експерти от Регионална инспекция по околна среда и водите във Враца и Регионална лаборатория – Враца извършиха проверка на река Лева след постъпил на 30 октомври сигнал на “зелен телефон”. Проверката е извършена в района на кв. Бистрец и местност “Железния мост”, в землището на гр. Враца, в присъствието на подателите на сигнала.

При проверката се констатира, че водите на река Лева при “Железния мост” са видимо мътни. Не е установена мъртва риба в реката и в рибарниците на ЕТ “Байковец”, които се захранват с вода от нея.

В района на кв. Бистрец в река Лева се влива Бистрешка река. След извършен оглед на двете реки се констатира, че преди вливане на Бистрешка река, водите на р. Лева са видимо бистри без следи от замърсяване. Река Бистрешка е мътнокафява и значително по-пълноводна. Замътняването на реката се дължи на извършваните строително-ремонтни дейности във връзка с водния цикъл на град Враца, включително и преминаване през реката на пътностроителна техника.

В същия ден е постъпил подобен сигнал по електронна поща в екоинспекцията за замърсяване на река Лева в района на кв. Бистрец от дейността на млекопреработващото предприятие на “Млечен рай-2” ООД, във връзка с което е извършена проверка.

Млекопреработващото предприятие има изградена и работеща пречиствателна станция за отпадъчни води за механично, биологично и физикохимично пречистване. Извършен е оглед на района около мястото на заустване на отпадъчните води, при който е констатирано, че реката е видимо бистра, а коритото е чисто, без следи от замърсяване.

Дружеството “Млечен рай-2” ООД има издадено от БДУВДР-Плевен разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. В изпълнение на условията в разрешителното, фирмата извършва редовно собствен мониторинг на отпадъчните води. При извършения контролен и собствен мониторинг, не са констатирани превишения над индивидуалните емисионни ограничения, поставени в разрешителното.

 

 

31.10.2013 г.

Пресцентър РИОСВ - Враца