Пресконференцуя по повод изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”

На 13 декември 2012 г. в информационния център на РИОСВ – Враца се проведе начална пресконференция по публично представяне предвидените дейности по проект „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст” – изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-гр. Враца”. На пресконференцията присъстваха представители на Областна администрация – Враца, Община Криводол и регионални медии. Представения проект, чиито бенефициент е РИОСВ – Враца е на стойност 352 900.00 лв, от които 299 965.00лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 52 935.00лв. национално съфинансиране. Директора на РИОСВ – Враца инж.Тодорка Гергова откри пресконференцията и запозна присъстващите с основните дейности по проекта, които ще се изпълняват през следващите 3 години. Голям интерес предизвика интерактивното табло, което ще бъде поставено в градска среда и ще дава цялостна информация за резервата и туристическите маршрути, които преминават през него.

Целта на проекта  е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерват „Врачански карст",  одобрен със Заповед № РД-529/02.07.2012г на МОСВ, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати" , приоритетна ос 3:„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013”. Проектът предвижда реализирането на следните дейности:

·         Маркиране на терен на границите на резерват „Врачански карст".

·         Ремонт на Опознавателен маршрут „Воеводин дол-Скакля".

·         Обозначаване подходите с табели, изработка и поставяне на информационни табла, изграждане на кътове за отдих и подновяване на маркировката по маршрути „Бистрец-Леденика" с изходен пункт"; кв.Бистрец, маршрут „Ботев път" с изходен пункт местността „Кръстиля" и маршрут „Кривите" с изходен пункт кв. „Медковец".

·         Закупуване и поставяне на интерактивна информационна табела на подходящо централно място в града, с информация за маршрутите и режимите в резервата, по повод отбелязване на 30 годишнината от обявяването му.

·         Издаване на информационни материали за резерват „Врачански карст“. Повишаване на познанията в областта на защитените територии и биоразнообразието и екологичната култура на учащи, чрез преминаване по опознавателен маршрут в резерват "Врачански карст". Провеждане на конкурс за най-чисто населено място, граничещо с резерват "Врачански карст" - традиционно мероприятие. Изработване на тениски, шапки, химикалки и туристически раници с логото на резервата, във връзка с отбелязване на 30 годишнината от обявяването на резервата. Изработване на информационно образователен филм за резерват „Врачански карст“.

·         Оборудване на информационен и посетителски център в съществуващо помещение

Повече информация по реализацията на проекта може да намерите на страницата на РИОСВ - Враца www.vracakarst.com