Предстоят масови проверки за употребата на полимерни торбички в търговските обекти

Експертите на РИОСВ-Враца планират масирани проверки в търговската мрежа за разпространението на полимерни торбички, които ще стартират през първата половина на месец ноември 2012 г.

Проверките са във връзка с изменението на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Обн. ДВ. бр. 53 от 10 юни 2008г., изм. ДВ. Бр. 75 от 2 октомври 2012г.). Съгласно него, за торбичките под 25 микрона или тези с размери по-малки от 390 мм/490 мм в разгънат вид през настоящата година се заплаща продуктова такса от 0.35 лв на бройка.

Продуктовата такса се заплаща само при първо пускане на пазара. В първичния счетоводен документ трябва да фигурират дебелината и размерът на торбичките. В случай, че са под 25 микрона търговците трябва да изискат декларация за удостоверяване заплащането на такса за полимерни торбички (Приложение 7 а към чл.2, ал. 11 от Наредбата за продуктовата такса, ДВ, бр. 19/2004 г.). Ако търговецът не може да докаже заплащането на продуктовата такса носи отговорност съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки като заплаща дължимата такса в пълен размер, както и подлежи на санкция съгласно чл. 143, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ. Бр. 53 от 13 юли 2012 г.) в размер от 3000 до 10 000 лв.

Не се заплаща такса за полимерни торбички без дръжки (пликове), които служат за първична опаковка и се предлагат на клиента в мястото на продажба със стоката. 

Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 25 микрона е икономически механизъм, целящ да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях.