Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

 

    Организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/, Доклад за оценка на съвместимостта /ДОС/  и нетехническо резюме на ДОВОС на   инвестиционно предложение: Изграждане на ветроенергиен парк  “Веслец”  с  55 броя вятърни генератори  с обща мощност  150 МW    и два броя подстанции  в землищата на с. Камено поле, общ. Роман, с. Горна Бешовица и с. Цаконица , община Мездра, обл. Враца, с  възложител:  “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. Сливен  

 

    На основание чл. 17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ Враца е получено уведомление от “ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. Сливен   за организирани срещи за обществено обсъждане на  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/, Доклад за оценка на съвместимостта /ДОС/  и нетехническо резюме на ДОВОС на  инвестиционно предложение: Изграждане на ветроенергиен парк  “Веслец”  с  55 броя вятърни генератори  с обща мощност  150 МW    и два броя подстанции  в землищата на с. Камено поле, общ. Роман, с. Горна Бешовица и с. Цаконица , община Мездра, обл. Враца

 

    Срещите  за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

·        Кметство  с. Горна Бешовица, община Мездра на 17.02.2011г. от 10.00ч. в Клуба на пенсионера, определен от кметство Горна Бешовица, общ. Мездра;

·        Кметство с. Цаконица, общ. Мездра на 17.02.2011г.  от  16.00ч. в Клуба в сградата на ПК “Труд”, определен от кметство Цаконица, общ. Мездра;

·        Кметство с. Камено поле, общ. Роман на 17.02.2011г. от 13.00 ч. в Салона на читалище “Просвета”, определен от кметство  с. Камена поле, общ. Роман.

 

    Докладът за ОВОС и Докладът за ОС  и приложенията към ДОВОС, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00ч до 16.00ч. в община Мездра, община Роман, кметство с. Цаконица,  кметство с. Горна Бешовица,  кметство с. Камено поле  и РИОСВ – Враца.

    Докладът за оценка на съвместимостта /ДОС/ – приложение към Доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда  РИОСВ Враца на адрес:  http://riosv.vracakarst.com/  

 

    Писмени становища могат да се представят на адрес: гр. Сливен, ул. «Великокняжевска №22, «ВАЕИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, тел.:088/8986889   или на срещата за обществено обсъждане.

    Обявата е публикувана във в-к «Конкурент», бр. 9(3404)  от  14.01.2011г.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:  Владислав Драгомиров Данков – тел. 0888 986889, Е- mail: bawe@abv.bg