Пожар на площадка на „Екобулсорт”14.00 ч.

Продължават  дейностите по потушаване на възникналия  на  02.05.2012г. пожар в промишлената зона на гр.Враца на площадка на „Екобулсорт”ЕАД-гр.София,  за съхранение на нерециклируеми отпадъци /бали с пластмаса, хартия и текстилни отпадъци/ Данните от Мобилна Автоматична Станция  към  Изпълнителна агенция по околна среда  гр.София на измерените показатели за  14.00ч. на  04.05.2012г.  показват че :   

        Измерените концетрации на вредни вещества  остават в  норми и са както следва:

      за   азотен оксид - 1,0mg/m3;

             азотен диоксид- 2,0mg/m3 при норма 200mg/m3,

            серен диоксид- 18,0 mg/m3 при норма 350mg/m3,

            амоняк - 0,007mg/m3 при норма 0,25mg/m3,

            озон - 76 mg/m3  при норма 180mg/m3,

            сяроводород - 0,000 mg/m3, при норма 10 g/m3,

             метанови въглеводороди - 1,3 mg / m3 ;

             неметанови въглеводороди -  0,1mg / m3;

            въглероден оксид - 1,1 mg / m3

       

04.05.2012 г.