Подобрено е състоянието на водоизточниците в с.Чирен

          Експерти на РИОСВ-Враца извършиха последваща проверка на свинефермата на „КОВА-М“ ЕООД. От дейността й през месец май бяха замърсени водоизточници, захранващи чешми в центъра на с. Чирен. При извършения оглед на района не бе констатирано нерегламентирано изхвърляне на отпадъчни води и торова фракция от дейността на фирмата.

          От Регионалната лаборатория - Враца към Изпълнителна агенция по околна среда са взети водни проби от чешмата в центъра на селото и от реката. Анализите на пробите показват значително подобрение на качественото състояние на водоизточниците в сравнение с отчетеното през май.

Показателите по които са извършени анализите не характеризират качеството на водата за питейно-битови нужди.