ПОЧИСТВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И ГРАНИЧНИ КОНТРОЛНОПРОПУСКВАТЕЛНИ ПУНКТОВЕ

Съгласно чл.16в от Закона за управление на отпадъците дейността по подържане чистотата на пътищата е задължение на техните собственици- Агенция «Пътна инфраструктура» и общините.
При извършените проверки от експерти на РИОСВ-Враца на общините в Област Враца по отношение поддържането чистотата на населените места и пътищата се установи:
1. В Община Борован – констатира се изхвърляне на битови отпадъци около пътищата на изходите от с. Борован за с. Девене и с. Нивянин.
2. В Община Бяла Слатина – има изхвърлени на битови отпадъци около входно- изходните пътища на града и на закритото депо за битови отпадъци в м. “Любомир”, като за последно изброено място има съставен акт за нарушение на Директора на ОбП ”Чистота и озеленяване” – Бяла Слатина.
3. В Община Враца – констатира се замърсяване в района на с. Девене, Горно Пещене, с. Мраморен и около пътя за гр.Криводол.
4. В Община Козлодуй – има замърсяване с отпадъци на терени на околовръстния път на града.
5. В Община Криводол – констатира се изхвърляне на битови отпадъци на нерегламентирани места – около входно – изходните пътища на града.
6. В Община Мездра – констатира се изхвърляне на смесени битови и строителни отпадъци около пътищата в районите на с. Ребърково, с. Зверино, с. Люти дол, с. Горна Кремена, с. Боденец, с. Кален и с. Горна Бешовица.
7. В Община Мизия – констатира се изхвърляне на битови отпадъци в района на с. Софрониево.
8. В Община Роман – констатира се замърсяване на участъци от пътя около входно – изходните пътища в районите на с. Кунино и с. Радовене.
Основно тези отпадъци са изхвърлени на отбивни площадки преди влизане и след напускане на населените места и по-рядко между тях. По всички останали пътища в Общините не се констатира изхвърляне на отпадъци и замърсяване на участъци от пътищата.
За всички тези допуснати нарушения са дадени предписания със срокове и отговорници за почистване на замърсените участъци от пътя. За неизпълнение на дадените предписания и образуване на нерегламентирани сметища ще бъдат налагани санкции на виновните лица, съгласно Закона за управление на отпадъците.
В Общините Оряхово и Хайредин не се констатира замърсяване с битови отпадъци около пътищата в тези общини.

20.12.2011 г.