Защитена местност „ПАДИНИТЕ“

Цели на обявяване: Буферна зона към резерват „Врачански карст“

Местоположение:

Област: Враца, Община: Враца, Населено място: гр. Враца, с. Згориград, с. Паволче

Площ: 623,0 хектара

Документи за обявяване:

Заповед № РД-854 от 10.08.1983 г.  на КОПС (ДВ, бр. 72/1983 г.)

Документи за прекатегоризация:
Заповед № РД-526 от 12.07.2007 г. на МОСВ, (ДВ, бр. 72/2007) 

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на нови сгради, пътища, въжени линии и др.;
2. Забранява се разкриване на кариери или др. дейности, с които се променя естесвения облик на местността;
3. Забранява се замърсяване с химически вещества, битови и промишлени отпадъци;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се използване на химически препарати за борба с вредителите в горското и селското стопанство;
6. Разрешава се поддържане и реконструкция на съществуващата материална база на АПК-Враца;
7. Разрешава се провеждане на предвидените в лесоустройствен проект горскостопански мероприятия;

Защитена местност „Падините” е бившата буферна зона на Резерват „Врачански Карст”.

Целта на обявяване на защитената територия е да смекчи и ограничи достъпа до резервата, както и негативното антропогенно влияние.

Представлява ивица, която обгръща резервата от североизток по цялото му протежение и от югозапад на северните територии на резервата.