Downloads

Доклад от основно охарактеризиране – чрез изпитване - Приложение № 3
размер: 100 KB
Доклад от основно охарактеризиране - Приложение № 1
размер: 95 KB
Работен лист за класификация на отпадъци, Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1
размер: 70 KB
Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване, Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2
размер: 98 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ, Приложение №7 към чл. 21, ал. 1
размер: 34 KB
Образец № 5 Съгласно към чл. 80, ал. 1 от ЗУО за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/съ
размер: 36 KB
Образец № 4 Съгласно към чл. 79, ал. 1 от ЗУО за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и тр
размер: 79 KB
Образец № 3 Съгласно към чл. 79, ал. 1 от ЗУО за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на
размер: 97 KB
Образец № 2 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиран
размер: 63 KB
Образец № 1 Съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третира
размер: 72 KB
Образец № 3 Съгласно към чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение
размер: 223 KB
Образец № 2 Съгласно чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
размер: 35 KB
Образец № 1 Съгласно чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
размер: 159 KB