Във връзка с провеждането на процедурата по ОВОС на инвестиционно предложение (ИП) «Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ «Козлодуй»  и предвид организирането на общественото обсъждане на Доклад за ОВОС на същото ИП, уведомяваме че:

·         На основание разпоредбите на чл.17 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда възложителя АЕЦ «Козлодуй» ЕАД е уведомил РИОСВ- Враца за провеждане на обществено обсъждане на ДОВОС с всички приложения към него, включително Доклада за оценка на степента на въздействие за горецитираното ИП като срещите за обсъждането ще се проведат както следва: на 26.09.2013г. от 10,30 часа в Общински клуб гр.Мизия и на 27.09.2013г. от 10,30 часа в Дом на енергетика в гр.Козлодуй.

·         Достъп за запознаване със съответните документи е предоставен на интернет адреса на АЕЦ «Козлодуй» (http://www.kznpp.org/ )