Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”, землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца”, с възложител : „БИВАР”-АД

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Враца е получено уведомление от „БИВАР”-АД организирана среща за  обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: „Продължаване на експлоатацията на находище за варовици „Кунино”, землище с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца”.

 

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 12.04.2013 г. от 11.00 ч. в салона на Кметството на с. Кунино.

 

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки делничен ден в рамките на работното време на следните места:

-          офиса на „БИВАР”-АД в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №23

-          РИОСВ-Враца - гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” №81

-          РИОСВ-Плевен – гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” №1А

-          Община Роман – гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, ул.”Христо Ботев” №132-136

-          Община Червен бряг – гр Червен бряг, обл. Плевен, ул „Антим I” №1

Докладът за оценка степента на въздействие е достъпен на интернет страницата на РИОСВ-Враца на адрес http://vracakarst.com

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя на адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №23 и останалите обявени по-горе места за достъп, или на срещата за обществено обсъждане.

Обявата е публикувана на 12.03.2013 г. във в-к „Конкурент”, бр.49 (3942), год. XVIII.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя – П. Вълов - управител, тел. 0887624674