Обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разработка и усвояване на газо-кондензатно находище „ Койнаре”