• Уведомление за изготвяне на план/програма (съгласно Приложение № 3 към  чл.8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, обн. ДВ, бр.57/2004г., изм. и доп. ДВ, бр.3 от 05.01.2018г.)