ОБЕЗОПАСЕНИ СА 10 ГНЕЗДА НА БЯЛ ЩЪРКЕЛ ВЪВ ВРАЧАНСКО

          Десет гнезда на бял щъркел са преместени от стълбове на разпределителната мрежа за ниско напрежение върху платформи за периода септември – декември 2013 г. Гнездата се намират в териториалния обхват на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца - три в с. Крушовица, четири в с. Гложене, две в с. Краводер и едно в с. Войводово.  

Дейностите са извършени от екип на «ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД в изпълнение на разрешително, издадено от Министерството на околната среда и водите. Във връзка с дейностите по преместването на гнездата е извършена проверка от РИОСВ-Враца. Констатирано е, че преместването върху новите платформи е станало при запазване целостта на гнездата и спазване на условията на разрешителното.

            Белият щъркел е защитен вид на територията на цялата страна, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ, бр.77/2002г.) и като такъв, съгласно чл.38, ал.1, т.3, е забранено разрушаването, увреждането или преместването на неговите гнезда. Изключението от тези забрани става само след издаване на Разрешително от Министерството на околната среда и водите.

 

            През декември са проверени разрешителни за събиране на лечебни растения, издадени от общинските администрации в Роман, Бяла Слатина, Враца, Борован, Криводол, Хайредин, Козлодуй и ДГС - Враца. Извършена е и проверка на билкозаготвителен пункт в с. Ракево, на който е направено предписание за внасяне на ново уведомление в РИОСВ – Враца, след настъпила промяна в данните на фирмата.

              Съгласно изисквания на Закона за биологичното разнообразие  са проверени  6 зоомагазина във Враца и Козлодуй. На един от магазините е направено предписание за представяне на регистрационната карта на изложена боа. Предписанието е изпълнено в срок и е внесено заявление за пререгистрация.

 

 

09.01.2014 г.

Пресцентър РИОСВ - Враца