Обявление на МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000593 „Билерниците”

О Б Я В Л Е Н И Е Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”. Защитената зона е разположена в землището на с. Ботуня, община Криводол, област Враца. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и на Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца - http://riosv.vracakarst.com/bg/zapovedi-za-obyavyavane-na-zashtitenite-zoni/, и е на разположение на хартиен носител в административната сграда на РИОСВ Враца (гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, п.к. 210). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. Публикувано на 10.12.2014 г.