НЯМА ЗАВИШЕНИ СТОЙНОСТИ НА РАДИОЦИОННИЯ ГАМА-ФОН

До настоящия момент, след земетресението в Япония и авариите в техните атомни електроцентрали, Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационната гама-фон на територията на България не е регистрирала завишени стойности на радиационната гама-фон, различни от естествените.

                  Всички граждани на Република България могат да се информират за радиационното състояние на околната среда от публикуваните на интернет-страницата на ИАОС ежедневни, тримесечни и годишни бюлетини (http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/index.html)

Всеки работен ден на обяд на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда се публикува ежедневен бюлетин за състоянието на радиационния гама фон в страната през последните 24 часа на адрес:

http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/Output/Daily/bulletin-rad.html

 

Какво е радиационен гама фон?

Естественият (природен) радиационен гама-фон е физична характеристика на околната среда, формира се от естествени източници и не може да бъде нормирана. Стойностите на радиационния гама-фон са специфични за всеки пункт, област, регион, страна и т.н.

Под непроменен естествен радиационен фон се разбира този, който не е повлиян от човешка дейност.

Кой, къде и по какъв начин контролира радиационния фон в страната?

През 1997 г. Министерството но околната среда и водите (МОСВ), по подобие на други европейски страни, изгражда и поддържа Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама фон (НАСНКРГФ).

Системата се администрира от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ, където се намира централната й станция. Данните за радиационния гама-фон в наблюдаваните пунктове от страната се получават в реално време.

 

Описание на системата:

 

Автоматизираната система разполага с 26 локални мониторингови станции, обхващащи цялата територия на страната, с по-голяма гъстота около АЕЦ “Козлодуй”(приложена карта).

Основното предназначение на системата е:

·        Непрекъснат мониторинг на нивото на радиационния гама-фон на територията на цялата страна и съхраняването на информацията в база данни;

·        Ранно оповестяване в случай на инцидентно повишаване на радиационния фон, както при ядрена авария на територията на страната ни, така и при трансграничен пренос;

·         Подаване на оперативна информация на съответните държавни органи;

·         Подаване на оперативна информация към  EURDEP.

 

Потребители на информацията от системата:

С цел да се приложат своевременно подходящи мерки за защита на населението и околната среда, Автоматизираната система обезпечава с данни в реално време следните държавни институции:

 

·   Гражданска защита” към Министерство на вътрешните работи. Гражданска защита има 24-часов дежурен пост за наблюдение на радиационната обстановка в страната. Дежурният пост ползва непрекъснатия поток от информация, изпращан от НАСНКРГФ;

·   Агенция за Ядрено регулиране – Авариен център;

·   АЕЦ „Козлодуй”;

·   Европейска комисия - EURDEP.

 

При регистриране на повишени стойности, различни от естествените, се задейства Националният авариен план за действие при ядрени аварии

Адрес: http://www.bnsa.bas.bg/bg/emergency

 

Своевременното информиране на населението в случай на авария с възможни радиационни последствия е задължителна превантивна мярка, която се прилага от компетентните държавни органиГлавна дирекция “Национална служба Гражданска защита” към Министерството на вътрешните работи и Националния център по радиобиология и радиационна защита към Министерство на здравеопазването.

В Националния авариен план и във вътрешните аварийни планове на компетентните държавни органи са определени изискванията и редът за незабавно уведомяване и периодично информиране на населението през целия период от възникването на аварията до окончателно ликвидиране на последствията от нея.

Министерството на външните работи уведомява дипломатическия корпус и представителствата на Република България в други страни при възникване на ядрена или радиационна авария.

Агенцията за ядрено регулиране информира международни организации, съседни и други държави, които могат да бъдат засегнати от аварията, като използва обявените “контактни точки” в съответните страни.

Развитие на системата:

През 2000 г. към системата са интегрирани 8 автоматични станции, собственост на АЕЦ "Козлодуй", намиращи се в радиус 1.8 km от централата (приложена карта), с което се осъществява непрекъснато наблюдение на нивата на радиационния фон в този район.

От 2007 г., Националната система е интегрирана в Европейската система за обмен на радиологични данни – EURDEP. Като страна член на EURDEP,  България е задължена  да изпраща непрекъснат поток от данни за състоянието на радиационния фон, както и има право на достъп в реално време до информацията от аналогични системи на страните членки на ЕС.

През 2009 г., към системата е добавена нова 27-ма мониторингова станция за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон, в населено място с повишен обществен интерес към нивото на радиоактивност, около съществуващото хранилище за радиоактивни отпадъци - Нови хан. Новоизградената станция е технически напълно съвместима с Централната станция на НАСНКРГФ и чрез нейното интегриране се дава възможност за непрекъснато наблюдение и в този район на страната.

16.03.2011 г.