Няма превишения на нормите за качество на атмосферния въздух в град Враца

          С мобилна автоматична станция (МАС) от Регионална лаборатория (РЛ)-Плевен към ИАОС-София беше извършено повторно измерване на параметри характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр. Враца за период от 3 денонощия, считано от 11.00ч. на 02.09.2016 г. до 11.00ч. на 05.09.2016 г.

        Новите измервания служат и за сравняване на резултатите получени от извънредния мониторинг през периода от 16.00ч. на 24.08.16 до 16.00ч. на 27.08.2016 г.

        Временния пункт за мониторинг беше разположен в двора на училище „Давид Тодоров“, ж.к. „Дъбника“, гр.Враца.

          Съгласно получените резултати от  измерването на 8 броя вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух няма превишения на пределно допустимите им концентрации (ПДК).

          Извънредните измервания са предизвикани от зачестили сигнали и жалби на жители на град Враца и околностите за неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух.

           Аналогични са и резултатите получени от стационарната автоматична измервателна станция (АИС) с пункт за мониторинг „ЖП Гара“, където за  периода от 24.08.2016г. до 07.09.2016г. няма констатирани превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК).