РИОСВ-Враца предприе мерки за пожарна безопасност в резерват „Врачански карст”

Във връзка с пожароопасния сезон (1 април - 31 октомври 2017 г.) и в изпълнение на Заповед №РД-131/20.02.2017 г. на Министъра на околната среда и водите, РИОСВ - Враца разработи годишен оперативен план за противопожарна дейност. Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, пасища и др. често прераства в пожари, които освен материални щети нанасят щети и на биологичното разнообразие, което е недопустимо. С цел...

Световният ден на водата бе отбелязан и в град Криводол

Експерти от РИОСВ-Враца посетиха ДГ “Славейче” в град Криводол по повод Световния ден на водата - 22 март. Под формата на приказка те разказаха на децата за кръговрата на водата, за ценността на този ресурс за планетата и начините за неговото опазване. Малчуганите от детската гадина изпяха песен за водната капчица и представиха изложба с рисунки, посветени на водата.

РИОСВ – Враца отбеляза Световния ден на водата с поредица от инициативи

  С танци, песни и стихотворения, представени от децата от ЦДГ „Слънце” започна празникът по случай Световния ден на водата – 22 март в Регионалната инспекция по околна среда и води във Враца. Свои рисунки по темата за водата в природата показаха малките, а експерти от екоинспекцията разказаха приказка за пътешествието на водната капка.   СУ „Христо Ботев” в града също се включи в инициативата с изложба на...

РИОСВ – Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха Деня на водата

Регионална инспекция по околна среда и води във Враца и Регионалната библиотека „Христо Ботев” отбелязаха днес Световния ден на водата – 22 март. В инициативата се включиха ученици от клуб „Природен изследовател”, с ръководител Николай Златев към Професионално техническата гимназия „Н. Й. Вапцаров“.  Събитието се проведе във филиала на Регионалната библиотека в ж. к. „Дъбника“.   Експерти от РИОСВ...

Експерти от РИОСВ-Враца представиха дейността си пред ученици

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Враца запознаха ученици от СУ “Христо Ботев” с административната структура, функциите и задачите на екоинспекцията, компонентите и факторите на околната среда. Децата проявиха интерес към защитените територии и зони в региона, начина за извършване на контролните проверки и обектите, които се проверяват.   Откритият урок се състоя в...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

          Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата. През 2017 г. темата е...

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване между пет билкозаготвителя, организирали пунктове на територията на област Враца. Разпределението на квотите стана след разглеждане на подадените документи от представители на РИОСВ – Враца,  еколозите на общините в областта, Държавни горски стопанства и Регионалната дирекция по горите. Фирмите и...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване с животинска тор на река Бистрешка

На 22 февруари експерти от РИОСВ-Враца, БДДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЛ-Враца  провериха сигнал за замърсяване на река Бистрешка от животновъдни обекти, които се намират в землището на врачанския кв. Бистрец. По време на огледа не е констатирано изхвърляне на животински торов отпадък и торова течност в коритото на реката. Водите на реката са видимо бистри без следи от замърсяване. От Регионалната...

РИОСВ – Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на влажните зони

          Световният ден на влажните зони беше отбелязан с инициатива осъществена от РИОСВ – Враца и детския отдел на Регионалната библиотеката „Христо Ботев“. Експерти от инспекцията запознаха членовете на екоклуба към СУ "Васил Кънчов"с ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на зоните при защита от подобни природни бедствия....

Световен ден на влажните зони – 2 февруари

          Световният ден на влажните зони ще бъде отбелязан на 2 февруари от 11.00 часа, в детския отдел на Регионална библиотека “Христо Ботев”, гр. Враца. В инициативата, организирана РИОСВ – Враца и библиотеката, от  ще вземат участие ученици от VI-ти клас на училище СУ "Васил Кънчов" в града. Водеща тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“,...

Промени в Наредба за отпадъците облекчават общините и намаляват административната тежест

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 (19.12.2013) за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депонирането на отпадъци  e в сила след обнародването й  в „Държавен вестник“. Целите, които се поставят и очакваните резултати от приемането на Наредбата, са намаляване на административната тежест и улесняването на общините при прилагането...

Въвеждат се нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

          Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, ползвателите, преработвателните и дистрибуторите на флуорсъдържащите парникови газове, e необходимо да попълнят нов образец таблици за годишния отчет за 2016 г. Изискването е във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Отчетът трябва да се  предостави в РИОСВ-Враца не по-късно от 15...

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>