Експерти от РИОСВ-Враца представиха дейността си пред ученици

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Враца запознаха ученици от СУ “Христо Ботев” с административната структура, функциите и задачите на екоинспекцията, компонентите и факторите на околната среда. Децата проявиха интерес към защитените територии и зони в региона, начина за извършване на контролните проверки и обектите, които се проверяват.   Откритият урок се състоя в...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

          Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия свят се организират прояви, посветени на водата. През 2017 г. темата е...

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване

РИОСВ – Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване между пет билкозаготвителя, организирали пунктове на територията на област Враца. Разпределението на квотите стана след разглеждане на подадените документи от представители на РИОСВ – Враца,  еколозите на общините в областта, Държавни горски стопанства и Регионалната дирекция по горите. Фирмите и...

РИОСВ – Враца провери сигнал за замърсяване с животинска тор на река Бистрешка

На 22 февруари експерти от РИОСВ-Враца, БДДР-Плевен, ОДБХ-Враца и РЛ-Враца  провериха сигнал за замърсяване на река Бистрешка от животновъдни обекти, които се намират в землището на врачанския кв. Бистрец. По време на огледа не е констатирано изхвърляне на животински торов отпадък и торова течност в коритото на реката. Водите на реката са видимо бистри без следи от замърсяване. От Регионалната...

РИОСВ – Враца и Регионална библиотека “Христо Ботев” отбелязаха Световния ден на влажните зони

          Световният ден на влажните зони беше отбелязан с инициатива осъществена от РИОСВ – Враца и детския отдел на Регионалната библиотеката „Христо Ботев“. Експерти от инспекцията запознаха членовете на екоклуба към СУ "Васил Кънчов"с ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на зоните при защита от подобни природни бедствия....

Световен ден на влажните зони – 2 февруари

          Световният ден на влажните зони ще бъде отбелязан на 2 февруари от 11.00 часа, в детския отдел на Регионална библиотека “Христо Ботев”, гр. Враца. В инициативата, организирана РИОСВ – Враца и библиотеката, от  ще вземат участие ученици от VI-ти клас на училище СУ "Васил Кънчов" в града. Водеща тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“,...

Промени в Наредба за отпадъците облекчават общините и намаляват административната тежест

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 (19.12.2013) за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депонирането на отпадъци  e в сила след обнародването й  в „Държавен вестник“. Целите, които се поставят и очакваните резултати от приемането на Наредбата, са намаляване на административната тежест и улесняването на общините при прилагането...

Въвеждат се нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

          Операторите на стационарни хладилни и климатични системи, топлинни помпи, ползвателите, преработвателните и дистрибуторите на флуорсъдържащите парникови газове, e необходимо да попълнят нов образец таблици за годишния отчет за 2016 г. Изискването е във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Отчетът трябва да се  предостави в РИОСВ-Враца не по-късно от 15...

Мъртви или птици в безпомощно състояние да се оставят на място

          Във връзка с констатирано огнище на птичи  грип в област Враца, Регионалната инспекция по околната среда и водите  напомня на гражданите, правилата на действие при намиране на бедстващи птици при такава епизоотична обстановка.  Гражданите, намерили  мъртви или в безпомощно състояние птици следва да ги оставят на мястото, където са открити. В случаите, когато птицата е прибрана за оказване на помощ,...

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда– 2017г.“

За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда– 2017г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“ За поредна година Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви официалния старт на националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски...

РИОСВ – Враца участва в 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици

 Екип от експерти на РИОСВ - Враца съвместно с представители на Българска орнитологична централа успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици по време на 41-ото среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България. При температури близки до 00С бяха обходени река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до гр. Червен бряг и яз. “Дъбника” край гр. Враца. Ледената покривка на река Искър варираше...

Актуални изменения и допълнения в Закона за Управление на отпадъците (ЗУО)

обнародвани в ДВ, бр.105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за специфични потоци отпадъци ИУМПС и ИУЕЕО Ново изискване при разрешителен режим за дейности с отпадъци (чл.35, ал.2, т.3) - При издаване на разрешение за дейности с ИУМПС и дейности по разглобявяне на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба, както и за...

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>