22 април 2016 г. - Световен ден на Земята "Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим"

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Враца ще отбележи Световния ден на Земята  с  разнообразни инициативи. Той се отбелязва на 22 април.  Тази година мото на деня е „ Дървета за планетата Земя. Нека ги засадим“. Събитията, посветени на деня : 20 април, 10.30 часа, Информационен център на РИОСВ – Враца, прожекция  на документален филм за природата на резерват “Врачански карст” пред деца от ЦДГ...

Общо 18 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Враца получават финансиране от ПУДООС

Общо 18 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Враца ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2016г.” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”.                                                                Общини и...

Не са установени нарушения на площадката за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в местността „Пискавец

Във връзка с публикация в регионален сайт „Трибали“ със заглавие „Екологична бомба цъка край Враца“ РИОСВ- Враца се самосезира и извърши проверка на място на състоянието на склад за съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, разположен в местност „Пискавец”, землището на Враца. В момента на проверката , изършена на 8 април в района на склада в който се съхраняват ПРЗ...

Стартира кампанията „Яко е да си еко“ за 2016 година

          Кампанията е насочена към популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Тази година акцентът е върху две от приоритетните оси на програмата – „Отпадъци“ и „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Целта е формиране на екологично съзнание в българските граждани. Дейностите в кампанията са приоритетно насочени към учениците, като гаранция за устойчивост на предприеманите мерки по...

Първокласници направиха образователни постери за Деня на водата

          Отбелязването на Световния ден на водата продължи с учениците от първи клас в НУ „Иван Вазов“ във Враца. Обединени в тематични групи децата и екcперти от РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен направиха постери. С рисунки и апликации учениците показаха кръговрата на водата, източниците на замърсяване, любопитни факти и животворната й роля. Участниците се включиха в обсъждането на въпросите за опазването на...

РИОСВ – Враца отбелязаха деня на водата с ученици от ОУ „Иван Вазов“

          Експерти от РИОСВ-Враца и БДДР-Плевен бяха при четвъртокласниците от ОУ „Иван Вазов“ във Враца по повод Световния ден на водата. Пред децата беше представена презентация и разиграна викторина свързани с темата на деня на водата тази година –  „По-добра вода, по-добра работа“.           С отпиване на глътка вода децата бяха провокирани да определят възрастта на водата, която варираше от 10 до 4,5 милиарда...

Белоглави лешояди загнездиха в резерват „Врачански карст”

          В началото на гнездовия сезон 2016 са установени първите две гнездящи двойки белоглави лешояди на територията на резерват „Врачански карст”. Там подобно събитие не е наблюдавано през последните 70 години. Мониторингът на гнездата е направен от Георги Стоянов, председател на Дружество за защита на хищните птици, който предполага наличието и на други размножаващи се двойки. От началото до средата на 20...

РИОСВ- Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим

          РИОСВ - Враца разпредели квотите от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване между шест билкозаготвители, организирали пунктове на територията на област Враца. Разпределението на квотите стана след разглеждането на подадените документи от експерти на екоинспекцията, на Държавни горски стопанства, Регионална дирекция по горите и еколозите на общините в областта. През 2016 г. във...

РИОСВ - Враца ще изисква по служебен път от НАП удостоверения за липса на задължения по чл. 87 от ДОПК

          Във връзка с изменения на Закона за данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от 01.01.2016г. отпада задължението на лицата, кандидатстващи за получаване на разрешение за дейности с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и регистрационни документи за третиране и събиране и транспортиране на отпадъци по реда на чл. 78 от ЗУО, да представят удостоверения за липса на...

Изменения и допълнения към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Ново! С Постановление № 26 от 09.02.2016 г. на Министерски съвет  (публикувано в ДВ, бр.12 от 12.02.2016 година) са направени изменения и допълнения към  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/, както и нови формуляри (образци) на документите,...

Започват проверки за нерегламентирани сметища по речните корита

          Със заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, започват проверки в цялата страна за нерегламентирани сметища по поречията на реките.            До 19 февруари  РИОСВ- Враца ще изпрати указания до кметовете на 10- те общини на територията на Инспекцията за предприемане на мерки за недопускане на замърсяване на речните легла и прилежащите им територии преди пролетното...

Ученици от Враца отбелязаха Световния ден на влажните зони

          С презентации, игри и викторина РИОСВ – Враца и ученици от СОУ „Христо Ботев” във Враца отбелязаха Световния ден на влажните зони. Експерти от екоинспекцията запознаха учениците с влажните зони като източник на устойчив поминък и обсъдиха с тях основната тема на инициативата през 2016 г. – „Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък”. Децата представиха Рамсарските места в България и прочетоха...