Нови изисквания за класифициране, етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси от 01.06.2015 г.

        До 01.06.2015 г.– смесите трябва да се класифицират повторно и да се етикетират и опаковат съгласно CLP, а техните ИЛБ трябва да съдържат информация за старата и новата класификация на опасните им съставки.
До 01.06.2015 г. новите Информациони листове за безопасност на веществата и смесите се изготвят съгласно Приложение I на Регламент (ЕС) 453/2010.
Считано от 01.06.2015 ИЛБ се изготвят съгласно Приложение II на Регламент (ЕС) 453/2010.
        Подробна информация относно изискванията на Регламент (EO) № 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕО) № 453/2010 г., можете да получите от тук.