Незабавна проверка извършиха експерти на РИОСВ - Враца по сигнал за замърсяване на река Искър край град Мездра

                 Вчера, 18.11.2014г., на зеления телефон в РИОСВ - Враца в 1330 ч. е постъпил сигнал от телефон 112, за наличие на нефтопродукти в река Искър в района на гр. Мездра. Експерти от екоинспекцията, съвместно с представители на Общинска екологична инспекция и „Сигурност, ОМП, защита на населението и безопасност на движението“ към Община Мездра извършиха незабавна проверка на място. Извършено е пробонабиране от водите на река Искър, съвместно с Регионална Лаборатория – Враца към Изпълнителната агенция по околната среда.
За установяване на евентуален източник на замърсяване е извършен оглед на река Искър, около обекти в непосредствена близост до коритото й, в участъка от с. Ребърково до с. Брусен, включително и в регулационните граници на гр. Мездра. В момента на проверката реката е пълноводна, при огледа визуално е констатирано наличие на тънък филм на петна по повърхността на водите на река Искър в района от гр. Мездра до с. Брусен. Източник на замърсяване не е открит.
Взети са водни проби за физикохимичен анализ при моста на р. Искър в с. Ребърково, при моста на р. Искър при археологичен комплекс „Калето“ и при моста на р. Искър в с. Брусен. Бързите тестове на водните проби по показатели "активна реакция", "разтворен кислород", "наситеност на кислород" и "електропроводимост" са с резултати в рамките на нормалните за типа на водния обект. Не е установено наличие на екземпляри умряла риба.
Предстои извършване на лабораторни анализи за наличие на нефтопродукти, като водните проби са изпратени в Централна лаборатория – София към ИАОС.
Анализите по показателя „Химическа потребност от кислород” (ХПК) ще бъдат готови до края на днешния работен ден.
* * *
Резултатите от лабораторните анализи на водните проби и от трите точки на пробовземане по показателя „Химическа потребност от кислород” (ХПК) са в граничните стойности за водоприемника. По отношение на показателя „нефтопродукти“, стойностите са по-малки от границата на количественото определяне на метода.

19.11.2014г.
Пресцентър РИОСВ - Враца