Нерегламентирано изхвърляне на битово-фекални отпадъчни води са вероятната причина за замърсяването на река Лева в района на кв. „Бистрец

          На 22 август РИОСВ-Враца извърши проверка по сигнал за замърсяване на река Лева в кв. „Бистрец“, гр. Враца, в участъка след заустването на отпадъчните води от млекопреработващо предприятие, намиращо се в района. Проверката не е установила отток на отпадъчни води към реката от канализационния колектор на „Млечен рай-2„ ООД. Водите около мястото на заустването са видимо бистри и чисти, коритото е чисто, без следи от замърсяване с отпадъчни води. Констатирано е, че надолу по течението на реката, до вливането на река Бистрешка бара има образувани вирове и водата е застояла, а коритото на река Лева е с черно-кафява утайка, с характерна миризма на битово-фекални води. Засегнатият участък е около 80 м.
          От Регионалната лаборатория към ИАОС са взети водни проби от реката преди заустването и на около 500 м преди вливането на река Бистрешка бара. Измерените на място показатели показват, че разтвореният кислород преди вливането на река Бистрешка бара, е два пъти по-нисък от този преди заустването на отпадъчните води от млекопреработващото предприятие. Промяна в активната реакция не е регистрирана.
          На 23 август от РИОСВ-Враца e извършена допълнителна проверка на река Лева с цел проследяване състоянието на реката и установяване източника на замърсяване. От Регионалната лаборатория са взети повторни водни проби за анализ от реката преди и след заустването на отпадъчните води от „Млечен рай-2„ ООД, както и преди вливането на река Бистрешка бара. Измерените на място показатели не показват промяна в качествените показатели на състоянието на реката.
          По информация на кметския наместник на кв. „Бистрец“ в района се е извършвало почистване на септични и изгребни ями със специализирана техника от неизвестна фирма. С оглед характера на замърсяването, най- вероятно се касае за нерегламентирано изхвърляне на битово-фекални отпадъчни води в реката от фирмата извършила изтеглянето. По време на извършените проверки не е установен конкретен източник на замърсяване. Изпратени са писма до кметският наместник на кв. Бистрец и до кмета на Община Враца за осъществяване на контрол при почистването на септични и изгребни ями в района. Предстои лабораторен анализ на взетите водни проби от Регионална лаборатория - Враца по показатели, охарактеризиращи вида на замърсяването, за чието приключване е необходимо допълнително технологично време.
          РИОСВ-Враца ще извърши още проверки с цел проследяване състоянието на реката и установяване на източника на замърсяване.