Не са установени нарушения на площадката за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност в местността „Пискавец

Във връзка с публикация в регионален сайт „Трибали“ със заглавие „Екологична бомба цъка край Враца“ РИОСВ- Враца се самосезира и извърши проверка на място на състоянието на склад за съхранение на препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност, разположен в местност „Пискавец”, землището на Враца. В момента на проверката , изършена на 8 април в района на склада в който се съхраняват ПРЗ с изтекъл срок на годност не са констатирани течове и разливи. Негодните за употреба ПРЗ се съхраняват в закрито помещение с метални врати, заключени с катинари, обозначени с табели, препаратите са разположени на бетонов под. Сградата е в добро общо състояние, охранява се със СОТ, а площадката на складовата база е оградена и заключена и има денонощна жива охрана. До склада има изградена водоплътна бетонна яма в случай на евентуални течове от помещението. Сградата има естествена вентилация. Складът се проверява минимум два пъти годишно от комисия с представители на РИОСВ – Враца, Община Враца, РД ПБЗН – Враца, за което има съставени протоколи. Складовата база е разположена в непосредствена близост до Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ на общини Враца и Мездра и е на около 1 км. от обходния път на гр. Враца и язовир „Дъбника” и в разстояние на повече от 1 км. няма жилищни сгради. Базата е собственост на дружество „Топагро” ЕООД, гр. София, а складът с негодните пестициди е собственост от средата на 2015г. на ЗП Яне Нековски. Обектът е включен в програмата за почвен мониторинг – ІІІ ниво – локални почвени замърсявания на Национална система за мониторинг на околната среда /НСМОС/. На 5 април 2016г. е извършена проверка на склада от представители на Община Враца, на ПУДООС, Министерски съвет и представители на Швейцарското посолство във връзка с реализацията на Българо – Швейцарския проект за екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба ПРЗ. При извършения оглед на площадката не са констатирани нарушения и не са давани предписания.