Не е констатирано изтичане на сяровъглерод в почвата и въздуха от площадката на „Камибо“ ООД

Във връзка с публикации в местни медии РИОСВ-Враца, Областна администрация Враца и Община Враца правят следното уточнение:

На територията на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“, гр. Враца се съхраняват 110 т. сяровъглерод. Предвид факта, че химикалът е взривоопасен при контакт с въздуха, той се съхранява в два резервоара, които са изцяло под вода и към момента няма опасност от възникване на аварийни ситуации и обгазяване на града. С цел установяване дали има изтичане на сяровъглерод от резервоарите, от страна на РИОСВ-Враца, на Регионална лаборатория-Враца към Изпълнителна агенция по околна среда е възложено пробовземане и изпитване на почвени проби от площадката на предприятието от три точки-под басейните, над басейните и фонова проба (извън площадката). Резултатите от извършените анализи показват, че изследваните показатели в двете проби до басейните и фоновата проба са съизмерими. От това може да се направи заключение, че няма изтичане на   сяровъглерод в почвите и подземните води.

Предвид факта, че съдовете в които се съхранява сяровъглерода са стари и не е извършвана техническа експертиза за тяхната годност и здравина, е необходимо химикалът в най-кратки срокове да бъде премахнат от площадката.

От страна на контролните органи на предприятие „Камибо“ ООД-ТП „Хименерго“ се извършват регулярни проверки и контрол, с цел установяване безопасното съхранение на химикала.  

За последващите действия от страна на институциите и оператора, относно премахването на сяровъглерода от територията на града ще бъдете уведомени допълнително.