Защитена местност „Коритата“

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на червен божур.
2. Опазване на забележителен ландшафт.

Местоположение:

Област: Враца, Община: Мизия, Населено място: с. Софрониево

Площ: 2 хектара

Документи за обявяване:
Заповед № РД-407 от 07.05.1982 г. на КОПС (ДВ, бр. 43/1982)

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед № РД-641 от 26.05.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 60/2003)

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата;
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
4. Забранява се пашата на домашни животни;
5. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия;

Защитена местност „Коритата“ е едното от двете находища на червен божур, попадащи на територията на обл. Враца.

Релефът е равнинен, в околностите на селото има възвишения с малка надморска височина. Защитената местност граничи с най-плодородната част от Дунавската равнина - Златията, включваща земите между реките Цибрица и Огоста.